Recent Posts

Posted in Uncategorized

ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุของโรงเรียน

ประชุมสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน

Continue Reading... ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุของโรงเรียน
Posted in ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมการปฏิบัติงานการเงินบัญชี และพัสดุของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสะพานหิน(ประชาสามัคคี) โดย ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง

Continue Reading... โครงการอบรมการปฏิบัติงานการเงินบัญชี และพัสดุของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสะพานหิน(ประชาสามัคคี) โดย ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง
Posted in ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน

ประชุมสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้

ประชุมสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีฯโรงเรียน ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading... ประชุมสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้
Posted in ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 1 และ 2 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นแนวทางที่ สพฐ. กำหนด ณ โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ โดยมี นางพรรณี บุญถึง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา…

Continue Reading... ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน
Posted in ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน

อบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุฯ (รุ่นที่ 1)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 – 2…

Continue Reading... อบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุฯ (รุ่นที่ 1)